Suoseuran esitelmäkokous keskiviikkona 17.10.2012 klo 13 Säätytalolla Helsingissä

Happamat sulfaattimaat suo- ja turvemailla - kartoitushankkeiden tuloksia

Jaakko Auri & Peter Edén, GTK

Happamilla sulfaattimailla tarkoitetaan maaperässä luonnollisesti esiintyviä rikkipitoisia sedimenttejä, joista vapautuu happamuutta ja metalleja maaperään sekä vesistöihin maankäytön ja kuivatustoiminnan seurauksena. Rikkipitoiset sedimentit ovat tyypillisesti muinaisen merenpohjan, merenlahtien ja jokisuistojen sedimenttejä, joita esiintyy nykyisin erityisesti rannikon alavilla pelto- ja suomailla.

Geologian tutkimuskeskus on kartoittanut happamien sulfaattimaiden esiintymistä ja ominaisuuksia mm. CATERMASS-, HAKU- ja PAHA-hankkeissa. Suo- ja turvemailla happamat sulfaattimaat esiintyvät tyypillisesti turpeenalaisissa liejuisissa pohjasedimenteissä, mutta paikoin happamuutta tuottavia sulfideja voi esiintyä myös turvekerroksessa. Voimakkaan happamoitumisen syynä turvemailla on kuivatustason lasku turpeen alaisiin sulfidipitoisiin kerroksiin, jolloin ilman happi reagoi sulfidien kanssa tuottaen rikkihappoa. Happamoitumisen on havaittu olevan hyvin merkittävää mm. metsämaan kunnostusojitusten yhteydessä ohutturpeisilla alueilla, joissa pohjamaalajeina on liejuisia sulfidisedimenttejä (PAHA-hanke).

Pohjavedenpinnan alaisten kerrosten hapettumisen kautta syntynyt happamuus sulfaattimailla liuottaa maaperästä metalleja, jotka kulkeutuvat edelleen valumavesien mukana vesistöihin heikentäen niiden ekologista ja kemiallista tilaa. Happamista sulfaattimaista aiheutuvat ongelmat vesistöihin on tiedostettu yhdeksi Suomen suurimmista ympäristöongelmista.