Suoseuran esitelmäkokous keskiviikkona 17.10.2012 klo 13 Säätytalolla Helsingissä

Turvemaiden viljelyn vesistövaikutuksista
- huuhtoutumis- ja lysimetrikentiltä saatuja tuloksia

Merja Myllys, MTT Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Turvemaiden viljely edellyttää maan ojittamista, muokkausta, lannoitusta ja kalkitusta. Lannoitus lisää maan ravinteisuutta, kalkitus parantaa ravinteiden käyttökelpoisuutta, ojitus lisää ilmatilaa ja muokkaus pilkkoo maata ja sekoittaa siihen ilmaa. Nämä viljelykasvien kasvun mahdollistavat toimet luovat hyvät olosuhteet myös maan hajottajamikrobeille. Kun turve hajoaa, siitä vapautuu ravinteita. Viljelykasvit ja maan eliöt käyttävät ravinteita hyödykseen, ja osa voi sitoutua maahan. Ylijäämä jää maahan veden kuljetettavaksi ja voi päätyä vesistöihin. Liukoisessa muodossa olevat ravinteet ovat suoraan käyttökelpoisia vesistöjen eliöille ja aiheuttavat rehevöitymistä.

Turvemailta huuhtoutuvien ravinteiden määrä riippuu maan käsittelyn intensiteetistä ja ennen kaikkea kasvilajista. Viljapelloista huuhtoutuu typpeä noin 30 kg hehtaarilta vuodessa ja nurmelta noin 15 kg. Lannoituksen määrällä on pienempi vaikutus huuhtoutuvan typen määrään kuin viljelykasvilla, koska turvemaassa on joka tapauksessa paljon typpeä. Turvemailta huuhtoutuvan typen määrä on kaksin-kolminkertainen kivennäismaiden määrään verrattuna.

Fosforia turvemaasta huuhtoutuu noin 1 kg hehtaarilta vuodessa kuten kivennäismailtakin. Turvemaalta huuhtoutuvasta fosforista suurempi osa on kuitenkin liukoisessa muodossa, mikä tekee turvemaiden fosforipäästöstä haitallisemman.

Turvemaita on Suomen peltopinta-alasta noin 10 %. Koska niiden hehtaarikohtaiset ympäristövaikutukset ovat suuremmat kuin kivennäismaiden, niiden merkitys maatalouden ympäristökuormitukseen on suurempi kuin pinta-alan osuus.

Ravinteiden huuhtoutumista turvemaista voidaan vähentää käsittelemällä maata kevyemmin. MTT:ssä on selvitetty keinoja ravinnehuuhtoumien vähentämiseksi huuhtoutumis- ja lysimetrikentillä, joissa maan läpi kulkevan veden määrä ja laatu voidaan mitata. Tulosten mukaan turvemaan pitäminen kasvipeitteisenä läpi vuoden, ja vuosia peräkkäin, on paras keino huuhtouman vähentämiseksi. Muokattava avokesanto on kaikkein huonoin turvemaan käyttömuoto ja monivuotinen biomassanurmi paras; voimakas ympärivuotinen kasvusto ottaa maasta runsaasti vettä ja ravinteita koko kasvukauden ajan, jolloin sekä valunnan että sen mukana huuhtoutuvien ravinteiden määrät ovat pienimmillään. Lannan levitys turvemaille puolestaan lisää ravinteiden huuhtoutumista huomattavasti.