Suoseuran esitelmäkokous keskiviikkona 17.10.2012 klo 13 Säätytalolla Helsingissä

TASO-hanke: Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelutason kehittämishanke

Päivi Saari, Keski-Suomen ELY-keskus

TASO-hankkeessa (04/2011-12/2013) kehitetään turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua. Hankkeessa tuotetaan tietoa vesistökuormituksesta sekä vesiensuojeluun ja mitoittamiseen liittyviä suosituksia, kehitetään turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun omavalvontaa sekä lisätään tietoa toimialojen vesiensuojelusta. Hanke toteutetaan pääosin Saarijärven reitillä.

TASO-hankkeessa valmistuneita toimia ovat valtakunnallisten metsätalouden vesiensuojelusuositusten päivitystyö, turvetuotannon kuormitus –raportti sekä latvavesien tulvanhallinnan vesiensuojelullisen merkityksen selvittämiseen liittyvä diplomityö. Lisäksi eri toimijoiden omarahoitteisista osuuksista ovat valmistuneet Keski-Suomen 3. vaihemaakuntakaavaan liittyvä vesistövaikutusarvio, Saloy Oy:n toteuttamia kiintoaine-, COD- ja sinilevämittauksia sekä DOC:n karakterisointia koskeva Pro gradu –työ. Omarahoitusosuuksilla on toteutettu myös metsätalouden ja turvetuotannon vesiensuojeluraken-teita Saarijärven reitille.

TASO-hankkeessa meneillään olevia toimia on mm. veden laadun ja osalla kohteista myös virtaaman seuranta, jotka perustuvat automaattisiin ja jatkuvatoimisiin mitta-asemiin sekä vesinäytteiden labo-ratorioanalyyseihin. Tavoitteena on saada tietoa metsätalouden ja turvetuotannon vesistökuormituk-sesta ja vesiensuojelutoimenpiteiden tehosta. Lisäksi seurataan luonnontilaisen suon ja metsäojitetun alueen vesistövaikutuksia metsätalouden ja turvetuotannon taustakuormituksen selvittämiseksi.

Meneillään olevia osahankkeita ovat latvavesien tulvanhallinnan vesiensuojelullisen merkityksen sel-vittäminen, turvetuotannon ja metsätalouden vaikutusten ja kuormituksen mittaamiseen soveltuvien seurantamenetelmien kehittäminen (jakautuu ympäristöhallinnon seurannan ja päästötarkkailumene-telmien arviointiin/kehittämiseen sekä metsätalouden jatkuvatoimisen seurannan ja vesinäytteenoton laadunhallinnan kehittämiseen), SYKE:n Vemala-mallin kehittäminen kiintoaineen ja humuksen osalta, toimintamallin jatkokehittäminen purojen ja valuma-alueiden kunnostukselle, humuksen ja sen laadun merkityksen arviointi alkuperän mukaan, metsätalouden valuma-aluetason suunnitteluun liittyvän KUHA-mallin kehittämistyö, työ- ja toimintaohjeiden, omavalvonnan ja koulutuksen kehittäminen, kosteikkojen kehittäminen ja ohjeistus sekä yleissuunnittelu Saarijärven reitillä, turvetuotannon suo-kasvikylvökosteikkojen kasvillisuusseurannat, ferrisulfaattiannostelijan ja pystylaskeutusaltaan käyt-tökokeilu ja seuranta vesiensuojelukeinona sekä omavalvonnan ja urakoitsijoiden koulutuksen kehit-täminen. Osa osahankkeista valmistuu tänä vuonna, osa jatkuu ensi vuoteen/vuoden.

Lisätietoja: www.ymparisto.fi/ksu/taso