Suoseuran seminaari tiistaina 15.10.2013

Ojitettujen soiden ennallistamisopas

Maarit Similä

Ekosysteemien ennallistaminen on noussut kansainvälisesti merkittäväksi keinoksi hillitä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ja ylläpitää ekosysteemipalveluja. Suomessa metsien ja soiden ennallistaminen on vakiintunut suojelualueiden hoitomenetelmäksi Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman METSOn käynnistyttyä vuonna 2003. Myös EU:n LIFE-hankerahoituksella on keskeinen rooli suojelualueiden soiden ennallistamisen rahoittamisessa.

Ennallistamisella tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla ihmistoiminnan takia heikentynyt, vahingoittunut tai tuhoutunut ekosysteemi pyritään palauttamaan mahdollisimman lähelle luonnontilaa. Ennallistamisen tavoite on lajien elinympäristöjen ja luontotyyppien laadun parantaminen ja sitä kautta sekä lajien että luontotyyppien uhanalaistumisen hidastaminen ja pysäyttäminen. Tämä on tärkeää etenkin Etelä-Suomessa, missä suurin osa soista on ojitettu.

Uuteen Ojitettujen soiden ennallistamisoppaaseen on koottu 25 vuoden aikana kertynyt ojitettujen soiden ennallistamiseen liittyvä tietotaito. Oppaassa kuvataan pääpiirteissään luonnontilaisen suon toiminta ja miten ojitus muuttaa sitä. Oppaassa esitellään tavallisimmat soiden ennallistamisen menetelmät ja tarkempina esimerkkeinä yli 20 tavalla tai toisella vaativaa ennallistamiskohdetta. Oppaassa tarkastellaan ennallistamisen ympäristövaikutuksia ja kuvataan lyhyesti kulttuuriperinnön huomioiminen. Asiantuntijoiden kirjoittamissa tietolaatikoissa perehdytään mm. uusimpiin soiden ennallistamiseen liittyviin tutkimustuloksiin ja soilla elävien eliöryhmien erityispiirteisiin.

Oppaan pohjana oleva ennallistamiskokemus on kertynyt etupäässä luonnonsuojelualueiden soiden ennallistamisesta. Tätä opasta voidaan hyvin soveltaa soiden ennallistamiseen myös luonnonsuojelualueiden ulkopuolella.