Suoseuran esitelmäkokous tiistaina 5.10.2004 klo 17 Hämeen luontokeskuksessa Tammelassa

Koskettavat, koetut suot -
Näkökulmia kulttuurisen suon tarkasteluun

FL Kirsi Laurén
Perinteentutkimus/Humanistinen tiedekunta
Joensuun yliopisto
PL 111
80101 Joensuu
puh. (013) 251 4371
gsm 050 4949 101
e-mail

Esitelmässäni tuon esiin humanistisen tieteenalan näkökulmia kulttuurisen, ja erityisesti kokemuksellisen suon tarkasteluun. Ihmistieteissä, joihin myös oma tekeillä oleva väitöskirjatutkimukseni lukeutuu, näkökulmat luontoon avautuvat ihmisen kautta. Tieteessä kulttuurin käsite on laaja, ja toisin kuin yleisessä arkipuheessa, sen sisältö ei rajoitu ainoastaan taiteisiin. Kulttuuri on aina jotain ihmisen tekemää, yhteisöllistä, ja se pitää sisällään arvoja ja elämäntapojen käytänteitä. Kulttuuri koostuu yhteisesti jaetuista merkityksistä, jotka ovat sopimuksenvaraisia. Kulttuuriset merkitykset eivät sijaitse vain päämme sisällä, vaan ne tulevat esiin toiminta- ja käyttäytymismalleissamme, jotka olemme oppineet tietyn kulttuurin piirissä. Kokemuksellista suota tarkasteltaessa kiinnostavaa onkin, millaisia kulttuurisia merkityksiä annamme suolle, kuinka suo on meille olemassa.

Ihmisen kokemusmaailmaa voidaan tutkia ainoastaan inhimillisten tunneilmaisujen sekä elämäntapojen käytänteiden kautta, joista välittyy suhteemme maailmaan. Suohon kohdistuvan kokemusmaailman tarkasteluihin sopivan empiirisen aineiston tarjoavat Suoseuran ja Maaseudun Sivistysliiton vuonna 1998 järjestämän Suotarina – kirjoituskilpailun tuloksena saadut kertomukset. Tutkimusaineistooni olen valinnut kaikkiaan 238 kertomusta, jotka pohjautuvat kirjoittajien omakohtaisiin kokemuksiin. Kertomuksissa kerrotaan arkisesta elämästä, välttämättömästä työskentelystä ja toimimisesta suolla, mutta myös mahdollisuuksia tarjoavasta, voimakkaita mielikuvia herättävästä elämyksellisestä suon kohtaamisesta. Kertomuksista nousee vahvasti esille suoluontoon liittyvän menneisyyden ja nykyisyyden problematisointi, mikä mahdollistaa kulttuurissamme tapahtuneiden muutosten tarkastelun. Kertojien suokokemukset avautuvat analysoitaviksi kirjoitetun kielen välityksellä, jonka avulla merkityksiä tuotetaan. Käytetyn kielen, merkittyjen merkkien, käsitteiden sekä niiden käyttöön vaikuttavien rakenteiden luonteen pohtiminen avaa teitä merkitysten syntysijoille.