Suoseuran esitelmäkokous tiistaina 24.10.2001 klo 16 Metsäntutkimuslaitoksen Vantaan tutkimuskeskuksessa

Soiden kasvit ja kasvillisuus metsäojitetussa Suomessa

FL Antti Reinikainen (Metsäntutkimuslaitos/Vantaan tutkimuskeskus)
sähköposti

Esitelmässä tarkastellaan suokasvien yleisyyden ja runsauden muutoksia aikajaksolla 1951-95 valtakunnan metsien inventoinnin (VMI) kolmen inventointikerran, 1951-53, 1985-86 ja 1995 otoksien perusteella. Taustaksi esitetään soiden ojitustilanteen kehitys VMI3:sta VMI8:aan. Noin sadan yleisimmän turvemailla tavatun lajin runsauden (peittävyyden) muutoksia pyritään selittämään kasvien ekologian ja sopeutumisstrategioiden avulla. Lajistosta yritetään muodostaa vasteeltaan samankaltaisia ekologisia ryhmiä. Vuoteen 1995 mennessä havaitun muutoksen perusteella tehdään karkea ennuste turvemaidemme kasvillisuuden tulevaisuudesta ja suometsätalouden kokonaisvaikutuksesta boreaalisen kasvillisuuden monimuotoisuuteen.