Suo - Contents of Vol. 54, 2003

No. 1

Artikkelit - Articles

Pietiläinen, P. & Kaunisto, S.: The effect of peat nitrogen concentration and fertilization on the foliar nitrogen concentration of Scots pine (Pinus sylvestis L.) in three temperature sum regions (Tiivistelmä: Turpeen kokonaistyppipitoisuuden ja lannoituksen vaikutus männyn neulasten typpipitoisuuteen kolmessa eri lämpösummavyöhykkeessä). pp. 1-13.
Abstract

Turunen, J.: Past and present carbon accumulation in undisturbed boreal and subarctic mires: a review (Tiivistelmä: Luonnontilaisten soiden pitkänajan- ja nykykertymät boreaalisella ja subarktisella kasvillisuusvyöhykkeellä: katsaus). pp. 15-28.
Abstract

No. 2

Artikkelit - Articles

Aro, L. & Kaunisto, S.: Jatkolannoituksen ja kasvatustiheyden vaikutus nuorten mäntymetsiköiden ravinnetilaan sekä puuston ja juuriston kehitykseen paksuturpeisella suonpohjalla (Summary: Effect of refertilisation and growing density on the nutrition, growth and root development of young Scots pine stands in a peat cutaway area with deep peat layers). pp. 49-68.
Abstract

Hilli, A., Päätalo, M-L., Moilanen, M., Piiroinen, M-L., Issakainen, J. & Tillman-Sutela, E.: Verhopuuston tiheyden ja lannoituksen vaikutus kuusen taimien pituuskasvuun ojitetulla turvemaalla (Summary: The effect of nurse crop density and fertilization on the height growth of Norway spruce seedlings on drained peatland). pp. 69-79.
Abstract

No. 3

Artikkelit - Articles

Sarkkola, S. & Päivänen, J.: Development of planted black spruce and Scots pine on an oligotrophic drained peatland (Tiivistelmä: Mustakuusen ja männyn istutustaimikon kehitys karulla ojitetulla suolla). pp. 93-104.
Abstract

Päätalo, M-L., Hilli, A., Moilanen, M. & Tillman-Sutela, E.: Koivuverhopuuston tiheyden ja kuusialikasvoksen pituuden tasauksen vaikutus taimikon pituus-kasvuun ojitusalueella (Summary: Impact of birch nurse crop density and height equalization of Norway spruce understorey on spruce seedlings’ height growth on a drained peatland). pp. 105-115.
Abstract

No. 4

Artikkelit - Articles

Hartikainen, H. Elämästä humusta - humuksesta elämää (Summary: Humus – product and source of life). pp. 137-141.
Abstract

Yli-Halla, M.: Pitääkö kaikkein happamimmat sulfaattimaat poistaa viljelystä? (Summary: Should the cultivation of the most acidic sulphate soils be stopped?). pp. 143-148.
Abstract