Suo - Contents of Vol. 56, 2005

No. 1

Artikkelit - Articles

Laitinen, J., Rehell, S., Huttunen, A. & Eurola S.: Arokosteikot: ekologia, esiintyminen ja suojelutilannne Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa (Summary: Aro wetlands: ecology, occurrence and conservation in north-central Finland). pp. 1-17.
Abstract   Full text (PDF 2723 kt)

No. 2

Artikkelit - Articles

Ronkanen, A.-K. & Kløve, B.: Hydraulic soil properties of peatlands treating municipal wastewater and peat harvesting runoff (Tiivistelmä: Turpeen hydrauliset ominaisuudet kunnallisten jätevesien ja turvetuotantoalueen valumavesien puhdistukseen rakennetuissa kosteikkopuhdistamoissa). pp. 43-56.
Abstract    Full text (PDF 2238 kt)

Picken, P.: The characteristics of mineral subsoils of Finnish cut-away peatlands related to different geological areas (Tiivistelmä: Suonpohjien turpeen alaisen mineraalimaan ominaisuudet eri geologisilla alueilla). pp. 57-67.
Abstract    Full text (PDF 232 kt)

Silver, T. & Joensuu, S.: Ojien kunnon säilymiseen vaikuttavat tekijät kunnostusojituksen jälkeen (Summary: The condition and deterioration of forest ditches after ditch network maintenance). pp. 69-81.
Abstract    Full text (PDF 4580 kt)

No. 3

Artikkelit - Articles

Jutras, S. & Plamondon A. P.: Water table rise after harvesting in a treed fen previously drained for forestry (Tiivistelmä: Vedenpinnan nousu avohakkuun jälkeen ojitetulla puustoisella suolla). pp. 95-100.
Abstract    Full text (PDF 322 kt)

Pietiläinen, P., Moilanen, M. & Vesala, H.: Nutrient status and growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on drained peatlands after potassium fertilisation (Tiivistelmä: Kaliumlannoituksen vaikutus männyn neulasten ravinnepitoisuuksiin ja tilavuuskasvuun ojitetuilla rämeillä). pp. 101-113.
Abstract    Full text (PDF 305 kt)

Moilanen, M., Pietiläinen, P. & Issakainen, J.: Long-term effects of apatite and biotite on the nutrient status and stand growth of Scots pine (Pinus sylvestris L.) on drained mires (Tiivistelmä: Apatiitin ja biotiitin pitkäaikaisvaikutukset männyn tilavuuskasvuun ja neulasten ravinnepitoisuuksiin ojitetuilla rämeillä). pp. 115-128.
Abstract    Full text (PDF 233 kt)

No. 4

Artikkelit - Articles

Payne, R.J., Kilfeather, A.A., van der Meer, J.J.M. & Blackford, J.J.: Experiments on the taphonomy of tephra in peat (Tiivistelmä: Turvekerroksen ajoittaminen vulkaanisen tuhkan avulla). pp. 147-156.
Abstract    Full text (PDF 3002 kt)

Silfverberg, K. & Seväkivi, M-L.: Kasvillisuus puuttomana pidetyllä metsäojitusalueella (Summary: Vegetation on an artificially treeless drained mire). pp. 157-166.
Abstract    Full text (PDF 3904 kt)