Suo - Contents of Vol. 58, 2007

No. 1

Artikkelit - Articles

Laitinen, J., Rehell, S., Huttunen, A, Tahvanainen, T., Heikkilä, R. & Lindholm, T.: Mire systems in Finland — special view to aapa mires and their water-flow pattern (Tiivistelmä: Suomen suosysteemit — erityistarkastelussa aapasuot ja niiden vedenvirtauskuviointi). pp. 1-26.
Abstract   Full text (PDF 4784 kt)

No. 2

Artikkelit - Articles

Swanson, D.K.: Interaction of mire microtopography, water supply, and peat accumulation in boreal mires. (Tiivistelmä: Suon pienmuotojen, veden saatavuuden ja turpeen kertymisen vuorovaikutus pohjoisilla luonnontilaisilla soilla). pp. 37-47.
Abstract    Full text (PDF 93 kt)

Silfverberg, K., Issakainen, J. & Haikarainen, T.: Mäntypuustojen runkotilavuus ja ravinnetila ojitusalueiden tehoviljelykokeilla (Summary: Stem volume and nutrient status of Scots pine stands in intensive cultivation experiments on drained peatlands). pp. 48-62.
Abstract    Full text (PDF 1054 kt)

Tiedonantoja - Research Notes

Silver, T. & Saarinen, M.: Lentolevityksen tarkkuus ojitusalueiden terveyslannoituksissa (Summary: The accuracy of aerial spreading of repair fertilization on drained peatlands). pp. 63-70.
Abstract    Full text (PDF 45 kt)

No. 3-4

Artikkelit - Articles

Korkalainen, T., Pietiläinen P. & Colpaert A.: The effect of total peat nitrogen on the height and volume of Scots pine (Pinus sylvestris L.) stands in three fertilized and drained peatlands in northern Finland. (Tiivistelmä: Turpeen typpipitoisuuden vaikutus männyn (Pinus sylvestris L.) pituuteen ja tilavuuteen kolmella lannoitetulla ojitusalueella Pohjois-Suomessa). pp. 75-85.
Abstract    Full text (PDF 497 kt)

Tiedonantoja - Research Notes

Turtiainen, M., Salo, K. & Saastamoinen, O.: Mustikan ja puolukan marjasatojen valtakunnalliset ja alueelliset kokonaisestimaatit Suomen suometsissä. (Tiivistelmä: National and regional estimates of blueberry (Vaccinium myrtillus L.) and lingonberry (V. vitis-idaea L.) yields on peatlands in Finland.) pp. 87-98.
Abstract    Full text (PDF 75 kt)