Suo - Contents of Vol. 59, 2008

No. 1-2

Artikkelit - Articles

Rifaat, H. M.: Bacterial Quality of River Nile Water at Cairo Region in Egypt (Tiivistelmä: Niilin veden mikrobiologinen laatu Kairon alueella Egyptissä). pp. 1–8.
Abstract   Full text (PDF 198 kt)

Hytönen. J, Moilanen, M. & Silfverberg, K.: Long term effects of mineral soil addition on the nutrient amounts of peat and on the nutrient status of Scots pine on drained mires. (Tiivistelmä: Kivennäismaalisäyksen vaikutus turpeen ravinnemääriin ja männyn ravinnetalouteen metsäojitetuilla soilla). pp. 9–26.
Abstract    Full text (PDF 319 kt)

Tiedonantoja - Research Notes

Hanhela, P. Vascular plant species in planned mire conservation areas in southern and central Finland. (Tiivistelmä: Putkilokasvien esiintyminen soidensuojeluohjelmassa esitetyillä alueilla Etelä- ja Keski-Suomessa). pp. 27–35.
Abstract    Full text (PDF 517 kt)

No. 3

Artikkelit - Articles

Mäkilä, M. & Goslar, T.: The carbon dynamics of surface peat layers in southern and central boreal mires of Finland and Russian Karelia (Tiivistelmä: Etelä- ja keskiboreaalisten soiden pintakerroksen hiilidynamiikka). pp. 49-69.
Abstract    Full text (PDF 1390 kt)

Silfverberg, K. & Moilanen, M.: Long-term nutrient status of PK fertilized Scots pine stands on drained peatlands in north-central Finland (Tiivistelmä: PK-lannoituksen vaikutus männyn ravinnetilaan Pohjois-Pohjanmaan ojitusalueilla). pp. 71-89.
Abstract    Full text (PDF 942 kt)

No. 4

Artikkelit - Articles

Moilanen, M. & Pietiläinen, P.: Männyn ravinnetilan muutokset syys- ja talvikauden välillä ojitetuilla turvemailla — neulasanalyyttinen tarkastelu (Summary: Estimating nutrient status of Scots pine with needle analysis during different seasons- differences in foliar nutrient concentrations between autumn and winter seasons). pp. 101-116.
Abstract    Full text (PDF 550 kt)