Suo - Contents of Vol. 60, 2009

No. 1-2

Artikkelit - Articles

Rehell, S. & Heikkilä, R.: Aapasoiden nuoret sukkessiovaiheet Pohjois-Pohjanmaan maankohoamisrannikolla. (Summary: Young successional stages of aapa mires on the land uplift coast of northern Ostrobothnia, Finland). pp. 1-22.
Abstract   Full text (PDF 868 kt)

O'Kelly, B.C.: Development of a large consolidometer apparatus for testing peat and other highly organic soils. (Tiivistelmä: Turpeen ja muiden orgaanisten maiden painumisen mittaaminen uudella mittaustekniikalla). pp. 23-36.
Abstract    Full text (PDF 560 kt)

Tiedonantoja - Research Notes

Silver, T., Joensuu, S. & Pakkala, M.: Laskeutusaltaiden tila ja tyhjennystarve Lounais- Suomen vanhoilla ojitusalueilla. (Summary: The condition and need for emptying of sedimentation ponds on old drained peatlands in Finland). pp. 37-46.
Abstract    Full text (PDF 197 kt)

Galambosi, B. & Jokela, K.: Viljellyn kalmojuuren (Acorus calamus) ja mustuvapajun (Salix myrsinifolia) sadot suonpohjalla. (Summary: The crops of the cultivated Common Sweet Flag (Acorus calamus) and Dark Leaved Willow (Salix myrsinifolia) on peat). pp. 47-57.
Abstract    Full text (PDF 318 kt)

No. 3-4

Artikkelit - Articles

Laine, A.M, Byrne, K. A., Kiely, G. & Tuittila, E-S.: The short-term effect of altered water level on carbon dioxide and methane fluxes in a blanket bog. (Tiivistelmä: Vedenpinnan muutoksen lyhytaikaiset vaikutukset hiilidioksidi- ja metaanipäästöihin peittosuolla). pp. 65-83.
Abstract    Full text (PDF 465 kt)

Saarinen, M., Hotanen, J-P. & Alenius, V.: Muokkausjälkien kasvillisuuden kehittyminen ojitettujen soiden metsänuudistamisaloilla. (Summary: Vegetation succession in prepared microsites in drained peatland forest regeneration areas). pp. 85-109.
Abstract    Full text (PDF 913 kt)

Tiedonannot - Research notes

Moilanen, M. & Hökkä, H.: PK-lannoituksella aikaansaadun kasvureaktion suuruus riippuu ojitusaluemännikön ravinnetilasta. (Summary: The growth response of Scots pine to PK fertilization depends on the nutrient status of the stand on drained peatlands). pp. 111-119.
Abstract    Full text (PDF 285 kt)

Katsaukset - Reviews

Pihlaja, K.: Kemiallinen ja taloudellinen tutkimus polttoturpeesta. Jacob Foenanderin väitöskirja Turun Akatemiassa 1759. (Summary: Chemical and Economical Dissertation on Energy Peat by Jacob Foenander). pp. 121-129.
Full text (PDF 220 kt)

Sarkkola, S., Vasander, H., Korhonen, R. & Korpela, L.: Suoseura 60 vuotta — katsaus Suoseuran historiaan. (Summary: The Finnish Peatland Society 60 years — a view on the history). pp. 131-148.
Full text (PDF 2100 kt)