Suo - Contents of Vol. 61, 2010

No. 1

Tiedonannot - Research notes

El Bouraie, M. M., El Barbary, A. A., Yehia, M. M., Motawea, E. A.: Heavy metal concentrations in surface river water and bed sediments at Nile Delta in Egypt. (Tiivistelmä: Raskasmetallipitoisuudet jokivedessä ja pohjasedimenteissä Niilin suistossa Egyptissä). pp. 1-12.
Abstract   Full text (PDF 515 kt)

Katsaukset - Reviews

Soini, S.: Katsaus vuosina 1944–1964 kerättyyn Suomen asutuskelpoisen maan inventointiaineistoon. (Summary: Arable soil inventory data for settlement work (1944–1964) after war and territorial concessions in Finland). pp. 13-17.
Full text (PDF 425 kt)

No. 2

Tutkimusartikkelit - Research Articles

Miettunen, J.: Riekon (Lagopus lagopus) talviravinnon käyttö ja valinta Suomen eteläisissä populaatioissa. (Summary: Winter food use and selection of willow grouse (Lagopus lagopus) in southern Finland.) pp. 35–48.
Abstract   Full text (PDF 2767 kt)

Katsaukset - Reviews

Herranen, T.: Turpeen rikkipitoisuus Suomen soissa — tuloksia laajasta turveinventoinnista. (Summary: Sulphur concentration of peat in Finland — results of wide scale peat inventories). pp. 49–56.
Full text (PDF 764 kt)

No. 3-4

Tutkimusartikkelit - Research Articles

Renou-Wilson, F., Pöllänen, M., Byrne, K., Wilson, D. and Farrell, E.P.: The potential of birch afforestation as an after-use option for industrial cutaway peatlands. (Tiivistelmä: Koivun soveltuvuus suonpohjien metsittämisessä Irlannissa). pp. 59-76.
Abstract   Full text (PDF 452 kt)

Katsaukset - Reviews

Hynninen, A., Saari, P., Nieminen, M. & Alm, J.: Pintavalutus metsätaloustoimien valumavesien puhdistamisessa - kirjallisuustarkastelu. (Summary: Use of peatland buffer areas for water purification in forested catchments - A review). pp. 77-85.
Full text (PDF 2259 kt)