Suo - Contents of Vol. 49, 1998

No. 1

Artikkelit - Articles

Wall, A & Heiskanen, J: Physical properties of afforested former agricultural peat soils in western Finland (Tiivistelmä: Metsitettyjen turvepeltojen maan fysikaaliset ominaisuudet). pp. 1-12.
Abstract

Valgma, Ü: Impact of precipitation on the water table level of different ombrotrophic raised bog complexes, central Estonia (Tiivistelmä: Sadannan vaikutus vedenpinnan tasoon kohosuolla). pp. 13-21.
Abstract

Uutiset, järjestöasiat - News, Society business

Suo-lehden toimittaja vaihtuu (A new editor for Suo). p.22
Suotarina - suoaiheisten tarinoiden kirjoituskilpailu. p. 23
In Memoriam: Suoseuran kunniajäsen, professori Martti Salmi. pp. 24-25
In Memoriam: Suomiehemme maailmalla - lisensiaatti Kalevi Karsisto. pp. 25-26
Uusi suotohtori. pp. 27-28
Suoseura ry:n  ja IPS:n kansallisen komitean toimintakertomus vuodelta 1997. pp. 29-32.

No. 2

Artikkelit - Articles

Frankard, P., Ghiette, P., Hindryckx, M.-N., and Wastiaux, C.: Peatlands of Wallony (S-Belgium)  (Tiivistelmä: Wallonian suot (Etelä-Belgia)). pp. 33-47.
Abstract

Hytönen, J.: Puutuhkasta ja muista jäteaineista valmistetut pelletit rauduskoivun taimien ravinnelähteenä (Summary: Pellets made of  wood ash and other wastes as nutrient sources for silver birch seedlings). pp. 49-63.
Abstract

Matkakertomus - Travel report

Lauhanen, R.: Suoseuran kevätretki Huittisissa ja Puurijärvellä 28.4.1998. pp. 51-54.

Kirja - Book

Leinonen, M.: Kesärannan kasveja (J. Päivänen). pp. 71-72

Uutisia, järjestöasioita - News, society business

Kimmo Tolonen 60 v. p. 70
Suoseuran logo-kilpailu. p. 72
Suoseuran jäsenkokoukset 6.10 ja 24.11. 1998.  p. 73
Suoseuran opintoretki Karjalankannakselle 17.-19.8.1998. p. 73

No. 3

Artikkelit - Articles

Saarinen, M., Silver, T & Joensuu, S.: Ojien mitoitus kunnostusojituksessa. Kirjallisuustarkastelu (Summary: Ditch dimensioning in ditch-network-maintenance areas. A literature review). pp. 75-85.
Abstract

Hytönen, L.A. & Aarnio, J.: Kunnostusojituksen erilliskannattavuus muutamilla karuhkoilla rämeillä (Summary: Profitability of ditch-network maintenance on some oligotrophic pine mires). pp. 87-99.
Abstract

Lauhanen, R., Piiroinen, M.-L., Penttilä, T. & Kolehmainen, E.: Kunnostusojitustarpeen arviointi Pohjois-Suomessa (Summary: Evaluation of the need for ditch network maintenance in northern Finland). pp. 101-112.
Abstract

Uutisia, järjestöasioita - News, society business

Suoseuran logo-kilpailu. p. 100.
Suotarina - Suoaiheisten tarinoiden kirjoituskilpailu. p.113.
Suoseuran jäsenkokoukset 6.10. ja 24.11. 1998. p. 114.

No. 4

Artikkelit - Articles

Silfverberg, K: The leaching of nutrients from ash- and PK-fertilised peat (Tiivistelmä: Ravinteiden huuhtoutuminen tuhka- ja PK-lannoitetusta turpeesta). pp. 115-123.
Abstract

Sallantaus, T., Vasander, H. & Laine, J: Metsätalouden vesistöhaittojen torjuminen ojitetuista soista muodostettujen puskurivyöhykkeiden avulla (Summary: Prevention of detrimental impacts of forestry operations on water bodies using buffer zones created from drained peatlands). pp. 125-133.
Abstract

Matkakertomukset - Travel reports

Aapala, K.: IMCG:n tapaaminen Latviassa. pp. 135-140

Meriluoto, M.: Suoseuran ja Metsäbiologian kerhon retki Karjalankannakselle 17. - 19.8.1998. pp. 141-148.

Uutisia, järjestöasioita - News, society business

International Peat Symposium, 23.-27.8.1999, Jokioinen, Finland. p. 134
In Memoriam: Marina Sergeevna Botch (1931-1998). pp. 149-150
Suoseuran jäsenkokous 24.11.1998. p. 151
50-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa. p. 151
International meeting: Peatlands and paludified forests in the context of sustainable nature management, 28.-30. June 1999, Russia. p. 152.
Sisältö - Contents of Suo Vol. 49, 1998.  pp. 157 -158.

Kirjoja - Books

Reinikainen, A., Veijalainen, H. & Nousiainen, H. 1998: Puiden ravinnepuutokset - Metsänkasvattajan ravinneopas. (Juhani Päivänen). p. 153.

Rinttilä, R., Selin, P. & Reinikainen O. 1998: Turve ympäristönhoidossa. Yhteenveto tutkimuksista, käyttökokemuksista ja viranomaisohjeista (Juhani Päivänen). p. 155.