Ojitettujen soiden kestävä käyttö

Tällä sivulla julkaistaan Ojitettujen soiden kestävä käyttö -hankkeessa koottua tietoa maa- ja metsätaloutta ja turpeennostoa varten ojitettujen soiden vaikutuksista luonnon monimuotoisuuteen, ilmastoon ja vesistöihin.

Hankkeen tavoite on koota tutkittua tietoa soiden ojituksen ja ojitettujen soiden käytön vaikutuksista luontoon ja ympäristöön. Näin luodaan pohjaa keskustelulle siitä, miten ojitettuja soita voidaan käyttää ihmisen hyödyksi ekologisesti mahdollisimman kestävällä tavalla.

Hankkeen päätoteuttaja on Helsingin ylipiston metsätieteiden osasto. Mukana on suuri joukko tutkijoita ja asiantuntijoita eri yliopistoista, tutkimuslaitoksista ja Metsähallituksesta. Suoseura julkaisee tulokset nettisivuillaan ja hankkeen valmistuttua Suo-lehdessä. Hanketta rahoittaa Suomen Metsäsäätiö vuosina 2019-2020.

Tällä hetkellä sivulta löytyy katsaus Soiden käyttöön ja sen historiaan Suomessa, soiden hydrologiaa käsittelevä kirjoitus sekä joukko ojituksen vaikutuksia monimuotoisuuteen, ilmastoon ja vesistöihin käsitteleviä kirjoituksia. Kirjoituksia pääsee lukemaan alla olevista linkeistä.

Lähiaikoina sivulle tulee myös ojituksen monimuotoisuus-, ilmasto- ja vesistövaikutuksia yhteen vetävä kirjoitus.

Tällä sivulla oleviin kirjoituksiin voi lähettää kommentteja ja tarkentavia kysymyksiä 18.1.2021 asti osoitteeseen paavo.ojanen@helsinki.fi. Kirjoitukset julkaistaan vuoden 2021 aikana Suo-lehdessä. Kirjoitusten sisältöön vaikuttaneiden kommenttien ja kysymysten lähettäjien nimet mainitaan kirjoitusten yhteydessä.

Soiden käyttö Suomessa
Paavo Ojanen, Kaisu Aapala, Juha-Pekka Hotanen, Hannu Hökkä, Aira Kokko, Kari Minkkinen, Merja Myllys, Pekka Punttila, Juhani Päivänen, Sakari Rehell, Jukka Turunen, Samu Valpola ja Tuija Vähäkuopus

Hydrologia – suon synnyn ja kehityksen ohjaaja
Sakari Sarkkola ja Juhani Päivänen

Suot ja luonnon monimuotoisuus
Soiden kasvillisuus
Jarmo Laitinen, Paavo Ojanen, Kaisu Aapala, Juha-Pekka Hotanen, Aira Kokko, Pekka Punttila, Sakari Rehell, Juha Tiainen ja Harri Vasander
Suoluontotyyppien uhanalaisuus
Aira Kokko, Paavo Ojanen, Kaisu Aapala, Juha-Pekka Hotanen, Jarmo Laitinen, Pekka Punttila, Sakari Rehell, Juha Tiainen ja Harri Vasander
Soiden eliölajit ja niiden uhanalaisuus
Jarmo Laitinen, Paavo Ojanen, Kaisu Aapala, Juha-Pekka Hotanen, Aira Kokko, Pekka Punttila, Sakari Rehell, Juha Tiainen ja Harri Vasander

Suot ja ilmasto
Ojituksen vaikutus maaperän kasvihuonekaasupäästöihin
Paavo Ojanen, Kari Minkkinen ja Kristiina Regina
Metsäojitetun suon ilmastovaikutukset
Paavo Ojanen ja Kari Minkkinen

Suot ja vesistöt
Ojittamattomien ja ojitettujen soiden vesistökuormitus
Markku Koskinen
Metsäojitettujen soiden vesistökuormitus
Mika Nieminen ja Tapani Sallantaus
Happamat sulfaattimaat ja ojitus
Tiina Maileena Nieminen, Antti Ihalainen ja Jaana Uusi-Kämppä