Säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suoseura ry, Torvmarksföreningen i Finland rf. Epävirallisissa yhteyksissä voidaan käyttää englanninkielistä nimeä Finnish Peatland Society ja latinankielistä nimeä Societas Paludologica Fennica. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksestä käytetään jäljempänä nimitystä seura.

Seuraan voidaan perustaa hallituksen hyväksymiä työryhmiä tai jaoksia, joilla ei ole itsenäistä hallinnollista tai taloudellista asemaa.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on soiden ja turpeiden monipuolisen tutkimisen sekä niiden kestävän käytön edistäminen. Seura toimii myös Kansainvälisen turveyhdistys ry:n (International Peat Society) Suomen kansallisena komiteana (IPS Finnish National Committee).

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura toimii jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, harjoittaa kokous-, esitelmä- ja julkaisutoimintaa järjestäen tilaisuuksia tutkimusten esittelyyn ja seuran harrastuspiiriin kuuluvien asioiden käsittelyyn. Seura järjestää ja ylläpitää tarvittavia yhteyksiä ulospäin sekä käyttää muita tarkoitustaan edistäviä, edellä mainittuihin verrattavia toimintamuotoja.

Toimintansa tukemiseksi seura voi harjoittaa alaansa liittyvää julkaisutoimintaa, järjestää maksullisia kursseja, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. Seura voi myös toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3. Jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy seuran tarkoituksen ja säännöt.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa.

Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet seura hyväksyy kokouksessaan anomuksen perusteella kahden jäsenen suosituksesta ja kuultuaan hallituksen ehdokkaasta antaman lausunnon.

Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua suon- ja turpeentutkimuksen alalla ansioitunut ulkomaan kansalainen.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on erityisesti ansioitunut seuran tai sen tarkoitusten hyväksi toimimalla.

Kunniajäsenen ja kirjeenvaihtajajäsenen kutsumisesta päättää seuran kokous, kun asiasta on tehty vähintään 10 jäsenen allekirjoittama esitys, jonka hallitus oman lausuntonsa ohella esittää kokoukselle. Päätöstä tulee kannattaa vähintään 3/4 äänestykseen osallistuneista.

Vanhojen sääntöjen mukaisten jäsenten oikeudet säilyvät.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa tai ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä vuosittain perittävän jäsenmaksun suuruudesta kummallekin jäsenryhmälle erikseen päättää syyskokous. Kunniajäsen ja kirjeenvaihtajajäsen eivät suorita jäsenmaksua.

6. Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 8-10 muuta jäsentä. Syyskokous valitsee puheenjohtajan vuodeksi kerrallaan ja jäsenet kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että heistä vuosittain puolet on erovuorossa, aluksi arvan mukaan, sitten vuorottain.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään neljä sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ovat läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos toimihenkilö joutuu eroamaan kesken toimikautensa, valitaan seuran kokouksessa hänen sijaansa toinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi mikäli se katsotaan tarpeelliseksi.

7. Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kahta viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, kevät- ja syyskokouksen. Seuran kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä ajankohtana.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Seuran kokouksessa jokaisella varsinaisella jäsenellä, kirjeenvaihtajajäsenellä ja kunniajäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Vaalit toimitetaan suljetuin lipuin, jos äänivaltainen jäsen sitä vaatii.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10. Seuran kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava seuran kevät- ja syyskokoukset koolle viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta ja ylimääräiset kokoukset viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, Suo-lehdessä julkaistulla kutsulla tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat.

11. Varsinaiset kokoukset

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 • kokouksen avaus
 • valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään kokouksen esityslista
 • esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen esityslista
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle
 7. määrätään toimihenkilöille maksettavien palkkioiden suuruus
 8. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

12. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa käytetään sen varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 


Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 20.11.2012. Säännöt on rekisteröity patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterissä.